Cron Job Sử Dụng Timezone Nào?

Cron job sử dụng múi giờ xác định của máy chủ (mặc định là UTC) mà bạn có thể kiểm tra bằng cách gõ lệnh date vào terminal.

Tất cả múi giờ của các quốc gia được định nghĩa trong thư mục /usr/share/zoneinfo

cd  /usr/share/zoneinfo/

Khi các bạn cd vào thư mục này, các bạn sẽ thấy các quốc gia khác nhau và múi giờ của nó.

Lệnh thay đổi múi giờ máy chủ

sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Áia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Nếu bạn đang sống ở America> LA, bạn có thể thay đổi múi giờ của mình bằng lệnh trên. Thay đổi quốc gia và tiểu bang theo yêu cầu của bạn.

Kiểm tra ngày giờ bằng câu lệnh bên dưới:

date

Đặt thời gian và ngày tháng bằng dòng lệnh:

date -s "19 APR 2012 11:14:00"

Leave a Comment