Xác Thực Người Dùng Trong Laravel Inertiajs

Bước 1: Cài đặt Laravel Jetstream

Để bắt đầu, bạn cần cài đặt Laravel Jetstream bằng Composer. Bạn có thể sử dụng lệnh sau:

composer require laravel/jetstream

Sau khi cài đặt Jetstream, hãy chạy lệnh sau để cài đặt phiên bản Vue hoặc React:

php artisan jetstream:install livewire

hoặc

php artisan jetstream:install inertia

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản InertiaJS.

Bước 2: Tạo đường dẫn đăng nhập

Mở file app/Providers/RouteServiceProvider.php và thêm đoạn code sau vào phương thức boot:

Route::inertia('/login', 'Auth/Login');

Bước 3: Tạo đường dẫn đăng ký

Thêm đoạn code sau vào phương thức boot của file app/Providers/RouteServiceProvider.php:

Route::inertia('/register', 'Auth/Register');

Bước 4: Tạo middleware xác thực

Sử dụng lệnh sau để tạo middleware xác thực:

php artisan make:middleware Authenticated

Mở file vừa tạo và thêm đoạn code sau:

public function handle($request, Closure $next)
{
    if (Auth::guest()) {
        return redirect('/login');
    }

    return $next($request);
}

Bước 5: Thêm middleware xác thực vào tuyến đường

Mở file app/Http/Kernel.php và thêm middleware xác thực vào tuyến đường của ứng dụng:

'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticated::class,

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách xác thực người dùng trong Laravel InertiaJS. Chúng ta đã sử dụng Laravel Jetstream để quản lý đăng nhập và xác thực, và đã tạo middleware xác thực để bảo vệ các tuyến đường của ứng dụng.

Leave a Comment