Các Cách Lấy Dữ Liệu Next.Js

Lay du lieu nextjs

Khi xây dựng một ứng dụng được cung cấp bởi Next.js, có thể bạn sẽ cần tìm nạp dữ liệu từ một tệp, một API nội bộ hoặc một API bên ngoài. Hơn nữa, việc xác định phương pháp tìm nạp dữ liệu nào để sử dụng trong ứng dụng Next.js có thể khó hiểu … Read more